Nyheter & Aktuellt

Ta del av allt som händer i EngelholmsPartiet här

Information från Kommunstyrelsemötet 2018-04-11

Det blev ett ganska "tunt" Kommunstyrelsemöte denna gången, när det gäller ärenden för beslut.

Istället ägnades tid åt bl.a. Info- & studiebesök på Hälsostaden, vilket var mycket intressant och positivt. Även informationsärendena och Arbetsgruppernas arbete tog sin tid, vilket säkert blir nyttigt inför framtida beslut.

Informationsärenden:

Handlingsplan för Kultur 2018-2022. Här ställde vi i EP oss frågande till om samma möjligheter och krav finns hos de privata utförarna.

Ängelholms Vattenpolare; Omprövning av beslut ang. extra bidrag för 2015.

Vi i EP anser att detta ärende blivit styvmoderligt behandlat och vi gick senare i dialog med andra partier, för att få till stånd en realistisk lösning.

Badbryggan vid Klitterhus

Överraskningen och besvikelsen blev påtaglig bland politikerna, då tjänstemännen informerade att de, i det absoluta slutskedet, misslyckats med upphandlingen. Detta medför att det inte är möjligt att få badbryggan klar inför denna sommar. En realistisk tidplan är nu innan sommaren 2019. Vi i EP är oerhört besvikna över detta men inser samtidigt att upphandlingsprocessen – och intresset från byggfirmor – inte visats något större intresse. Det vi reagerar starkast över är att inte KS fått mer fortlöpande information i ärendet, utan nu ställs inför faktum.

Följande går att läsa på Kommunens hemsida ang. detta ärende:

Ny badbrygga vid Klitterhus 2019

Under kommunstyrelsens möte den 11 april fick ledamöterna information om arbetet med en ny badbrygga på stranden vid Klitterhus. Kommunen kommer att bygga en ny brygga och arbetet kommer att utföras under 2018/2019. Just nu pågår upphandling av vem som ska utföra arbetet. Förhoppningen är att badbryggan är klar till badsäsongen sommaren 2019.

Under sommaren 2018 kommer en tillgänglighetsanpassning bredvid befintlig brygga att finnas. Kommunen kommer också att ha en badrullstol till utlåning. Sittbänkar kommer att sättas upp på befintlig brygga. Det kommer också att finnas en aktivitetscontainer vid beachvolleyplanerna.

Beslutsärenden;

  • Beslutet blev att Ängelholms Vattenpolare ska få ersättning med 70 000:- för sina extra kostnader för 2015. Lägre än det de begärt men högre än förslaget från utredningen. I detta beslut gav EP vårt bifall.
  • Vi i EP stod bakom ett skriftligt tillägg ang. Handlingsplan för kultur 2018-22 enligt följande;

"Genomföra ett till två konstsamtal per termin på de äldreboenden, LSS-boenden samt träffpunkter där kommunen är utförare. Erbjuda motsvarande samtal till de äldreboenden (även LSS-boenden om det finns med privata utförare) där privata utförare ansvarar för driften på uppdrag av kommunen".

  • När det gällde "Medborgarförslaget ang. Körriktning för bussen i Havsbaden" – lämnade vi i EP in en skriftlig reservation, enligt följande;

"EP anser att denna buss ska gå samma linje året runt. Det bör framgå i svaret till Tideström att det är möjligt att det i framtiden sker förändringar, eftersom kommunen är flexibel och ständigt ser över möjligheterna till förbättringar. Eftersom vi försöker få fler att resa kollektivt i kommunen, måste kommun-invånarna och turister kunna lita på dessa bussar och att de håller tidtabellen. Detsamma gäller att de behåller sin linjedragning oavsett årstid. Att omvägen om Råbocka och Klitterbyn tar 90 sekunder längre tid kan inte vara ett tillräckligt bra skäl för att inte köra denna väg, eftersom man sommartid kan göra det".

Noterat av: Jim Brithén 

Rapport från Kommunfullmäktigesammanträde 23 april
Noteringar från Välfärdsnämndens möte 27 mars

logo white footer

Copyright © 2010-2017 EngelholmsPartiet.
Alla rättigheter reserverade.

NYHETSBREV

Vill du ta del av våra nyhetsbrev? Registrera dig här!