Nyheter & Aktuellt

Ta del av allt som händer i EngelholmsPartiet här

Noteringar från Myndighetsnämndens möte 26 okt

Tjänstepersonerna inledde med att informera nämnden om följande:

  • att företagslots numera finns i kommunen
  • att bilförmedlingen som önskar bygga på transportgatan fått OK efter det att man ändrat i bygglovsansökan till 1,5 plan(från 2 plan, vilket detaljplanen inte godkänner)
  • att fastigheten Fjärilen(korsningen Kristian II väg-Landshövdingevägen) är underkastad jobb kring bullerdämpande åtgärder. Kostnadsberäknat t 400Kkr. Emellertid behövs fler åtgärder, exvis 2 filer isf som idag 4 filer, tyst asfalt samt en sänkningen av hastigheten från 50 till 40km/h. Detta kommer att kosta kommunen många miljoner!
  • Vi har andra bullerproblem i Hjärnarp, längs E6:n. Detta är en tickande bomb!
  • att LST(Länsstyrelsen) har ett tillsynsärende på Halvsjön, intill Skanskas bergtäkt. Vattennivån har sjunkit med > 1 m. Tillstånd via vattendom finns att återfylla med bergtäktens vatten till Halvsjön för att återställa nivåerna. Åtgärden kräver strandskyddsdispens(kommunen).
  • att tillstånden från LST ang pågående återfyllning runt Höja trafikplats är i sin ordning

Följande beslut fattades
  • Ny taxa för tillsyn av elektroniska cigaretter
  • Kyrkogården 7:71(Magretelunds Hantverksby i Hjärnarp). Föreläggande med vite om åtgärder i bostäder(ventilation och fukt) och olovligt byggande. Översända till inskrivningsmyndigheten för att de ska följa fastigheten.
  • Bygglov för att göra om den tidigare gamla folkskolan. Här önskar sökande skapa ett vårdboende för dementa personer, totalt 18 platser. Nämnden anser inte att anläggningen medför betydande ökning av fordonstrafiken, eller att landskapsbilden påverkas negativt. Snarare är det så att om denna byggnad ska överleva, måste den snarast underkastas omfattande renoveringar, då skicket är dåligt. Att låta detta gå via en detaljplan känns långt borta, utifrån prioriteringar som görs.

//Anders 

Beredningarnas nyhetsbrev höst 2017
VÄLKOMMEN

logo white footer

Copyright © 2010-2017 EngelholmsPartiet.
Alla rättigheter reserverade.

NYHETSBREV

Vill du ta del av våra nyhetsbrev? Registrera dig här!