Nyheter & Aktuellt

Ta del av allt som händer i EngelholmsPartiet här

Noteringar från Välfärdsnämndens möte 27 mars

Representanter från Språkcentrum redogjorde för sin verksamhet. Språkcentrum tillhandahåller modersmål och studiehandledning på 22 språk och omfattar ca 600 elever från förskola till gymnasiet. Målet med undervisning i modersmålet är att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål.

Språkcentrums vision är: Utifrån ett lärandeperspektiv med kunskap i centrum arbetar Språkcentrum för en likvärdig utbildning för våra barn och elever. I språkutvecklande miljöer skapar vi förutsättningar för att våra barn och elever ska känna delaktighet, glädje och motivation för att möta en integrerad framtid!

Huvuduppdraget Lärande och familj redovisar i föreliggande ekonomiska avvikelserapport en budget i balans. För att detta ska bli möjligt inför årsslutet krävs inom vissa verksamhetsområden omfattande åtgärder samt ett mycket starkt ekonomiskt fokus i alla verksamheter under året.

Gymnasieskolans humanistprogram har under flera år endast haft ett fåtal sökande. Inför höstterminen 2018 har endast tre elever sökt programmet. Välfärdsnämnden beslöt att inte starta humanistprogrammet läsåret 2018/2019.

Informerar gavs om studieindelad timplan i grundskolan. En av förändringarna är att alla elever senast årskurs 6 ska få ett språkval. Till hösten ska årskurs 1-6 följa den nya timplanen och högstadiet den gamla. Det blir en stor utmaning att följa två timplaner samtidigt. 

Information från Kommunstyrelsemötet 2018-04-11
EP deltog i Earth Hour på Stortorget

logo white footer

Copyright © 2010-2017 EngelholmsPartiet.
Alla rättigheter reserverade.

NYHETSBREV

Vill du ta del av våra nyhetsbrev? Registrera dig här!