Nyheter & Aktuellt

Ta del av allt som händer i EngelholmsPartiet här

Rapport från Kommunfullmäktigemötet 2018-11-26

EP:s Kommunfullmäktige-grupp vid mötet;Anders Bengtsson, Inger Rengstedt (gick in som ersättare för Pia Ohrberg) och Jim Brithén.


Ärenden där vi agerade från EPs sida:


- Motion från Eva Kullenberg (L) om Utökade turer för busslinje 507

EngelholmsPartiet yrkar att Motionen ska anses besvarad eftersom det i Motionen endast föreslås att kommunen ska utreda möjligheterna för tätare tidtabell samt snarast bjuda in Skånetrafiken till diskussioner och samarbete.Det framgår av tj. utredningen att det redan pågår och har skett. Vi vill poängtera att EngelholmsPartiet hade yrkat bifall om det i Motionen verkligen hade föreslagits att upprätta en alternativ sträckning och tätare tidtabell för för linje 507. Detta har vi uppmärksammat tidigare och vi hoppas nu att detta kan bli verklighet och inte bara en utredning......

- Motion från Eva Kullenberg (L) rörande Gör en solkarta för Ängelholm

EngelholmsPartiet yrkar att Motionen ska anses besvarad eftersom det framgår i tj. utredningen att arbetet med en Solkarta redan är påbörjad och beräknas vara klar till årsskiftet 2018/2019.

- Motion från Robin Holmberg (M) angående nya påsar för matavfall

EngelholmsPartiet yrkar att Motionen ska anses besvarad eftersom det som yrkas - d.v.s. möjligheterna att införa kritapåsar - inte är möjligt eftersom denna typ av påse inte finns på marknaden. Det påstås i Motionen: "I Höganäs har papperspåsen ersatts av en påse tillverkad av krita". Detta stämmer inte, vilket framgår av tj.utredningen.

- Motion från Eva Kullenberg (L) om att namnge de stora cykelvägarna

EngelholmsPartiet yrkar bifall till denna Motion eftersom vi anser att cykelvägarna fortfarande inte är tillräckligt tydliga. Vi yrkar i vårt handlingsprogram: "Bättre underhåll och skyltning av cykel- och vandringsleder". Ett bifall och genomförande av det som föreslagits i den här aktuella Motionen vore ett stort steg i rätt riktning.

- Plan för slutrapport för Vision för hur Ängelholm som ungdomsstad ska utvecklas

EngelholmsPartiet yrkade, i första hand, återremiss av denna planen eftersom den som redovisas här är alltför kortsiktig och "tunn". Det finns en hel del åtgärder i planen som redan genomförts - och är inaktuellt i en plan - och det övriga som finns med anser vi inte är tillräckligt alls för att kunna leva upp till att vara "Ungdomsstaden" på längre sikt. Vi saknar även det vi har i EPs Handlingsprogram: "Att det ska finnas funktionella anläggningar som stimulerar rörelse och spontana aktiviteter, på centrala platser inom hela vår kommun, i både byarna och centralorten. T.ex. små scener, gräsplaner, asfaltsytor, isbanor, multiarenor, lekplatser, utegym etc." Vidare står det i EPs Handlingsprogram: "Att lättillgängliga musik. Och teaterlokaler ska finnas - t.ex. i skolorna". Vi anser också att det i planen borde finnas med en plan för ett Kulturhus, som hade betytt mycket för våra ungdomar. Detta har EP föreslagit ska byggas vid Stortorget/Stadsbiblioteket. EP vill även påtala att det tagit alldeles lång tid i beslutsprocessen, sedan Slutrapporten blev klar.

- Plan ang. Stortogets utformning.

EngelholmsPartiet yrkade att ytterligare en att-sats skulle tillföras:

-att det i detaljplanearbetet ang. en Cafébyggnad vid Stortorget (framför Stadsbiblioteket) ska ingå att byggnadens användningsområde även ska kunna vara ämnat för Kultur- och utbildningsverksamhet etc. Detta med tanke på att vi från EngelholmsPartiet har förslag på att ett Kulturhus ska byggas i detta område.

För EPs Fullmäktigegrupp / Jim Brithén 

Rapport från Myndighetsnämndens sammanträde 12 dec...
Fördelning av olika ämnesområden inom EP

logo white footer

Copyright © 2010-2017 EngelholmsPartiet.
Alla rättigheter reserverade.

NYHETSBREV

Vill du ta del av våra nyhetsbrev? Registrera dig här!