Nyheter & Aktuellt

Ta del av allt som händer i EngelholmsPartiet här

Rapport från Kommunfullmäktigesammanträde 23 april

Vid kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 23 april 2018 informerades, diskuterades och beslutades bland annat nedanstående:

Sammanträdet inleddes med information om Kommunförbundet Skånes verksamheter. Därefter informerades det om kommunens årsredovisning samt revisionsberättelse för år 2017.

Två interpellationer besvarades, en av Kommunstyrelsens ordförande angående laddstolpar för elbilar samt en av Välfärdsnämndens ordförande angående hedersproblematik.

Efter lång diskussion beslutade KF att godkänna kommunens årsredovisning för år 2017. Därefter beslutade KF att ge nämnder och styrelser ansvarsfrihet för år 2017.

I en motion från Sverigedemokraterna gällande att synliggöra de folkvalda partierna på kommunens hemsida beslutades, efter votering, enligt kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. I en annan motion från Eva Kullenberg, liberalerna angående förslag att utreda en husbåtspark i Skäldervikens hamn blev beslutet att följa kommunstyrelsens förslag och avslå motionen.

Därefter beslutade KF att godkänna KF beredning för samhällsutvecklings slutrapport avseende "Infrastruktur för framtidens transportslag".

Under punkten "valärenden" valdes följande representanter ur EngelholmsPartiet: Per-Olof Jansson som ersättare i Ängelholmshem och Ängelholmslokalers styrelse efter Freddy Jönsson som avsagt sig uppdragen samt Anders Sönne som ledamot i KF beredning för samhällsutveckling.

Under punkten inkomna motioner inlämnade EngelholmsPartiet en motion angående "att anlägga en ny och större typ av brygga/pir". Motivet till motionen är att EngelholmsPartiet anser att det är dags att Ängelhoms Kommun gör något ordentligt för att på ett mer hållbart sätt säkra att en anläggning av denna typ finns vid vår s.k. stora dragare – d.v.s. stranden.

Det finns många exempel, både i Sverige och världen över, på pirar / bryggor, som fungerar som både badbryggor, kallbadhus och andra typer av attraktiva anläggningar – även restauranger, caféer, barer osv.

Detta ger en helt annan dimension åt anläggningen och platsen. Dragningskraften för att locka såväl badande, vandrare, cyklister, andra slags turister och alla slags besökare, blir påtagligt större både för barn och vuxna.

Detta gynnar hela kommunens verksamheter och ekonomi, inte minst turist- och besöksnäringen - och kan därför bli en bra investering, som ger oerhört mycket tillbaka, både på kort- och lång sikt.

Allt enligt devisen "För Kommuns bästa och för de flestas bästa" 

Du som vill se sammanträdet i efterhand kan göra det här.

Schema för torgfika 2018
Information från Kommunstyrelsemötet 2018-04-11

logo white footer

Copyright © 2010-2017 EngelholmsPartiet.
Alla rättigheter reserverade.

NYHETSBREV

Vill du ta del av våra nyhetsbrev? Registrera dig här!