Nyheter & Aktuellt

Ta del av allt som händer i EngelholmsPartiet här

Rapport från Kommunfullmäktigesammanträde 26 februari

 Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2018 diskuterades och beslutades bland annat nedanstående:

Kommunfullmäktigesammanträdets första ärende var en interpellation från Liss Böcker (C) angående "projekt Hälsostaden" som riskerar att avslutas den 30 juni 2018 samt de korttidsplatser som kommunen just nu förfogar över på sjukhuset (avd 12). Kommunstyrelsens ordförande, Åsa Larsson (S) svarade att förhandlingar mellan kommunen och region Skåne skall ske med ett första möte den 7 mars. Åsa Larsson framhöll att det är viktigt att verksamheten får en fortsättning. Liss Böcker med flera framförde oro över att korttidsplatserna kommer att försvinna vid halvårsskiftet. Något tydligt svar gavs ej men förhoppningsvis kan svar lämnas på nästa kommunfullmäktigesammanträde. EngelholmsPartiet (EP) ser allvarligt på den nu rådande situationen och kommer att arbeta för den bästa lösningen för invånarna i Ängelholms kommun.

En motion från Liss Böcker m fl ang "Schemalagda luncher i grundskolan" diskuterades under lång tid och (EP:s) yrkande var att motionen skulle anses vara besvarad. Efter ajournering beslutades att motionen ansågs besvarad. Detta efter votering.

En annan motion från Eric Sahlvall (-) ang "Skolornas utemiljöer" orsakade även den en lång och intensiv debatt där beslutet så småningom blev att kommunfullmäktige beslutade bifalla motionen.

Ett ärende angående antalet ersättare i kommunfullmäktige under nästa mandatperiod behandlades och beslutet blev att meddela Länsstyrelsen att antalet ersättare skall beräknas enligt kvoten ½.

Vidare gavs kommunfullmäktiges beredning för samhällsutveckling ett nytt uppdrag att utreda "Möjligheter i handel i drastisk förändring"

Under punkten "valärenden" valdes följande representanter ur EngelholmsPartiet: Freddy Jönsson till ledamot och 1:e vice ordförande i Välfärdsnämnden samt Anders Bengtsson som ersättare i "styrgruppen för den politiska organisationen".

Slutligen inlämnade EngelholmsPartiet en motion angående ett "Äldrepolitiskt program".

Sammandrag; Kommunstyrelsen 28 februari 2018
Referat från möte i Myndighetsnämnden 15 februari

logo white footer

Copyright © 2010-2017 EngelholmsPartiet.
Alla rättigheter reserverade.

NYHETSBREV

Vill du ta del av våra nyhetsbrev? Registrera dig här!