Nyheter & Aktuellt

Ta del av allt som händer i EngelholmsPartiet här

Rapport från Myndighetsnämndens sammanträde 12 december

Anders Bengtsson rapporterar från Myndighetsnämndens sista sammanträde den 12 dec:

Onsdagens möte i Myndighetsnämnden!

Mötet inleddes med information från Miljö- och ByggChefen:

 • Kulturmiljöwebben, ett sätt att beskriva fastigheternas status ur ett bevarandeperspektiv. Troligt studentarbete 2019
 • Taxorna höjs kommande år enligt index med 3,2%
 • Annons ute för ansökan gällande ny bygglovschef
 • Miljön i stadshuset, där Ängelholmslokaler är ansvariga för förvaltningen. En hel del brister har redovisats via konsultrapporten från Tyréns, och nu är en enkät utsänd till samtliga som har sin arbetsplats i stadshuset.
 • Bristerna på Lunnagårdens f-skola, där kommunen hyr in sig nu åtgärdade av fastighetsägarna
 • Hillarpstäkten, med sinande brunnar. Klagan från f-ägare avisas av Länsstyrelsen. Återstår att se om f-ägarna överklagar.

Något senare deltog nämnden på et gemensamt möte med KS gällande den nyss gjorda bullerkartläggningen, en grov kartläggning som inte beaktat bullret från flyget. Tror långt ifrån alla var nöjda med denna presentation

Beslutsärenden:

 • Örnen 26, 2 st flerbostadshus hörnet Storgatan-Östergatan vid ån. Mindre avvikelse från detaljplan. Parkeringsnormen uppfylls! Beslut: Bifall!
 • Norra Varalöv 7:3, olovlig uppställning av trailer. Föreslaget förslag om vitesföreläggande bifölls.
 • Blåklinten 1, Lagmansgatan 4. En förändring ift ansökt bygglov. Sadeltak ==> Pulpettak, vilket detaljplanen inte godkänner. Detaljplanen avviker från andra detaljplaner, och den omfattar endast 2 fastigheter. Därför gavs MoB-chefen i uppdrag att utföra grannhöran, och om ingen är negativ, utfärda en byggsanktion och godkänna bygget. Voteringen 8-5. S & MP röstade emot.
 • Programmeraren 1, Kungsgårdsleden-Helsingborgsvägen, Eporoc ansökan om miljöfarlig verksamhet. Beslut: Bifall.
 • Ängelholm 3:128, sommarstuga i Sibirien. En arrendator som utfört svartbygge på fastighet han arrenderar av Ängelholms kommun. Trickigt ärende då arrendatorn är pank. Beslut: Återremiss, med orsak: kostnadsberäkning för att riva svartbygge. Vidare skickas ett uppdrag vidare till Samhällsbyggnadsnämnden, som tillsammans med Mark- och Exploatering utröner möjligheten att säga upp bostadsarrendet. Även i detta ärende blev det votering med resultatet 8-5, där S & MP röstat i enlighet med liggande förslag (rivning).


Jag tycker det är mycket tråkigt att EP inte tillvaratagit möjligheten, att för den nyss inledda mandatperioden att vara med i nämnder och styrelser, för att på så sätt ta del av den fullständiga informationen som delges dessa. Detta beklagar jag verkligen!

//Anders 

Styrelsemöte 8 januari
Rapport från Kommunfullmäktigemötet 2018-11-26

logo white footer

Copyright © 2010-2017 EngelholmsPartiet.
Alla rättigheter reserverade.

NYHETSBREV

Vill du ta del av våra nyhetsbrev? Registrera dig här!