HANDLINGSPROGRAM

Programmet i korthet samt rubriker
Huvudpunkter
Respektive rubrik är en länk till en sida där vi utvecklar innehållet inom respektive rubrik ytterligare.

Inledning:
Den grundläggande anledningen till att EngelholmsPartiets bildats och finns, är att vi alltid ska verka för att bevara och utveckla Ängelholms Kommun – vår hembygd! Vi kallar därför vår politik för: ”Lokalpatriotisk konsekvenspolitik”. Vår slogan är: ”Kommunens bästa”!

Kommunal ledning & administration
Vi vill arbeta för öppenhet och ärlighet samt ordning och reda inom politiken och tjänstesidan. Vi vill lägga resurserna där de verkligen behövs - inte på onödig intern byråkrati och externa konsulter.

Ekonomi
Ekonomin lider av stora underskott och behöver komma i balans snarast. Utbyggnaden av VA-nätet ska genomföras, samtidigt som konsumenternas kostnader ska bibehållas på en rimlig nivå.

Närdemokrati
Våra medborgare ska vara delaktiga i beslut som rör deras närhet.

De mjuka värdena
”De mjuka värdena” behöver lyftas fram och värderas i huvuddelen av all verksamhet inom kommunen. Vid planering av ny verksamhet ska det analyseras hur denna påverkar de enskilda individerna. Därför ska ”De mjuka värdena” – och ”Användarvänligt” - tas i beaktande i all planering. Begreppet ”FOLKHÄLSA” ska prioriteras och motivera kommunmedborgarna till en sundare och friskare livsstil - oavsett ålder.

Miljö
Vi kommer att verka för en förstklassig såväl inre som yttre miljö. Miljöförstöring i vår kommun - på land, till havs, i luften o.s.v. - ska motverkas med kraftiga politiska ställningstaganden och medel.

Hälsa
Det behövs utbildning för att inplantera en sund och hållbar livsstil. Detta ska formas bl.a. i skolan – t.ex. med fysisk aktivitet varje dag – så att vi skapar hållbara traditioner inom folkhälsa, som ska vara självklarheter för alla våra invånare.

Familj, barn & utbildning
Familjen är en grundpelare. Barnen är vår framtid. Utbildning är en kvalitésäkring.

Äldre
Vi vill säkerställa förutsättningarna för våra äldres livskvalité, över tid, och därför ska ett komplett kommunalt äldrepolitiskt program arbetas fram och finnas.

Social service, vård & omsorg
Vi anser att de gamla, sjuka och svaga skall komma i första hand, när det behövs prioriteringar. Vi vill verka för bra centralt boende för våra äldre och funktions-hindrade i alla våra kommundelar, samt möjlighet till valfrihet, social samvaro och trygghet.

Kultur
Vi anser att det ska finnas mer kultur i vår kommun. Vi vill verka för ett attraktivt och aktivt kulturliv året runt i alla kommundelar. Ett Kulturhus ska byggas vid Stortorget i centralorten, som ska vara centrum för aktiviteter runtom i hela kommunen. Lättillgängliga musik- & teaterlokaler etc. ska finnas.

Idrott, fritid & föreningsliv
Vi vill skapa träffpunkter, aktivitetscentra och faciliteter som stimulerar spontanaktivitet för alla åldrar i alla våra kommundelar samt verka för ett aktivt föreningsliv inom såväl små som stora föreningar. Både bredd- & elitmöjligheter ska finnas.

Trygghet & säkerhet
Man ska känna sig trygg och säker när man befinner sig i vår kommun - alltid och överallt.

Arbete & näringsliv
Satsningar på sysselsättningen och företagandet anser vi är förutsättningar för utveckling. Fler kommunala ungdomsjobb ska finnas. De kommunala avgifterna för såväl privatpersoner som företagare ska hållas på rimliga nivåer.

Turist- & besöksnäring
Turist- och besöksnäringen ska stimuleras ytterligare och Ängelholms kommuns värde ska marknadsföras - som en attraktiv boende-, verksamhets- och turistort - både nationellt och internationellt. Det ger möjligheter till aktivitet året om i alla våra kommundelar.

Invandring & integration
Invandrare och flyktingar som kommer till vår kommun, ska känna sig välkomna och få en bra introduktion till det svenska samhället.

Infrastruktur
Bra kollektivtrafik ska finnas i alla kommundelar. Möjligheterna att promenera och cykla till de dagliga verksamheterna ska prioriteras och underlättas. Smidiga, innovativa trafiklösningar ska ha hög prioritet.

Boende & byggande
Vi vill satsa på hyresrätter, trygghetsboende och egnahemstomter - till skäliga kostnader - för att därigenom skapa varierat boende för våra invånare. Bristen på lokaler för skolverksamhet ska åtgärdas snarast.

Lokala sakfrågor & ställningstaganden
Konkreta sakfrågor, inlämnade Motioner etc.