Vår Politik

EngelholmsPartiet arbetar för kommunens-, de flestas- & den enskildes bästa.

Partiidé

EngelholmsPartiet:

Z

är ett lokalt parti för alla i Ängelholms kommun. Hos oss är alla välkomna – oavsett var man står i Riks- och Regionpolitiken.

Z

är det fria, lokala Partiet som ser till Kommunens bästa i alla frågor. Vi tar ställning i varje enskild sakfråga och tar egna beslut. Vi är helt oberoende! Vi är unika i den lokala politiken på så sätt att vi inte har något överordnat ”moderparti” – alltså Riks- eller Regionsparti – som kan gå in och styra över oss.

Z

kommer aldrig att tillhöra något av de gamla traditionella, ideologiska politiska grupperingarna eller blocken. Utifrån denna grund är vi beredda att samarbeta i enskilda sakfrågor och vara dynamiska.

Z

har en egen ideologisk grundtanke; ”Lokalpatriotisk konsekvenspolitik”.

Z

vill ha en öppen dialog med kommuninnevånarna - för oss är detta oerhört viktigt. Vi lyssnar och tar till oss det som är för Kommunens bästa, oavsett varifrån eller från vem idén kommer.

Z

vill ha närdemokrati – där människorna i varje del av kommunen har möjlighet att påverka och säga sitt.

Z

vill att politik ska bedrivas utifrån ett jämlikt perspektiv.

Z

vill värna extra om de mjuka värdena och om de som är utsatta.

Z

vill föra en kommunal politik som prioriterar en sund hälsoprofil och gedigen utbildning. Vi tänker vara förebilder i detta genom att skapa en sådan kultur och ett sådant ledarskap inom vårt parti och i vår politik.

Z

vill att Ängelholm ska vara en grön och hälsosam kommun.

Z

vill ha en levande miljö och ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv i hela kommunen.

Grunderna i hur vi prioriterar och resonerar:

Z

Prio1; Kommunens bästa

Z

Därefter; De flestas bästa

Z

Därefter; Den enskildes bästa.

Värdegrunder:

Z

Frihet under ansvar

Z

Ett öppet sinne

Z

En sund livsstil

Vi för en ”Lokalpatriotisk konsekvenspolitik”

Detta innebär att vi alltid stödjer det vi anser är för vår Kommuns bästa. Detta ska ses i ett helhetsperspektiv d.v.s. vilka konsekvenser det kan bli av de beslut som tas.

Profilfrågor

Z

Värna om vår fina hembygd och den unika karaktär och miljö som vi och våra förfäder byggt upp i vår kommun.

Z

Lokala sakfrågor – med helhetstänk och långsiktighet.

Z

Ordning & reda

Z

De mjuka värdena (Folkhälsa, Utbildning, Äldreomsorg etc.)

Hälsostaden / Kunskapsstaden / Ungdomsstaden / Idrottsstaden

Vi ska vara det sunda och kunniga, lokala alternativet – för alla.

Vi arbetar alltid efter vårt motto: ”Kommunens bästa”! Vi älskar Ängelholms Kommun.

I FOKUS JUST NU

Fokusfrågor för EP  2022
Z

Engagera medlemmarna och rekrytera.

Vi ska ha fokus på att rekrytera nya medlemmar samt att öka engagemanget och delaktigheten hos våra befintliga medlemmar.

Z

Arbeta för en trygg, säker och sund kommun

EngelholmsPartiet ska aktivt, både internt och externt, diskutera och komma med förslag som ökar känslan av trygghet och säkerhet för medborgarna i hela Ängelholms kommun. En sund livsstil ska framhållas. Särskild vikt kommer att läggas på förebyggande åtgärder samt sådant som påverkar seniorerna.

Z

Skapa en bättre trafiklösning

Vi kommer att fortsätta arbeta och påverka beslut som innebär att trafikbelastningen avlastas i de centralaste delarna av Ängelholms centrum. Vi är beredda att vara innovativa, flexibla och ta de beslut som måste tas. Även helhets- och landsbygdsperspektivet ska det tas hänsyn till i detta.

Z

Åtgärda kommunens egna fastigheter

Vi kommer att verka för att hantering och beslut om kommunens egna fastigheter (stadshus, bibliotek, Parkskolan etc.) påskyndas. Detta för att renovering och ev. om-/tillbyggnation ska kunna påbörjas omedelbart. Syftet ska bl.a. vara att förbättra arbetsmiljö, minska energiåtgång samt ge Ängelholmarna bättre möjligheter för t.ex. kulturverksamhet. Även här är medborgarnas och de anställdas åsikter och behov oerhört viktiga.

HANDLINGSPROGRAM

Programmet i korthet samt rubriker

Respektive rubrik är en länk till ett dokument (PDF) där vi utvecklar innehållet inom respektive rubrik ytterligare.

Inledning:

Den grundläggande anledningen till att EngelholmsPartiets bildats och finns, är att vi alltid ska verka för att bevara och utveckla Ängelholms Kommun – vår hembygd! Vi kallar därför vår politik för: ”Lokalpatriotisk konsekvenspolitik”. Vår slogan är: ”Kommunens bästa”!

Kommunal ledning & administration

Vi vill arbeta för öppenhet och ärlighet samt ordning och reda inom politiken och tjänstesidan. Vi vill lägga resurserna där de verkligen behövs – inte på onödig intern byråkrati och externa konsulter.

Ekonomi

Ekonomin lider av stora underskott och behöver komma i balans snarast. Utbyggnaden av VA-nätet ska genomföras, samtidigt som konsumenternas kostnader ska bibehållas på en rimlig nivå.

Närdemokrati

Våra medborgare ska vara delaktiga i beslut som rör deras närhet.

De mjuka värdena

”De mjuka värdena” behöver lyftas fram och värderas i huvuddelen av all verksamhet inom kommunen. Vid planering av ny verksamhet ska det analyseras hur denna påverkar de enskilda individerna. Därför ska ”De mjuka värdena” – och ”Användarvänligt” – tas i beaktande i all planering. Begreppet ”FOLKHÄLSA” ska prioriteras och motivera kommunmedborgarna till en sundare och friskare livsstil – oavsett ålder.

Miljö

Vi kommer att verka för en förstklassig såväl inre som yttre miljö. Miljöförstöring i vår kommun – på land, till havs, i luften o.s.v. – ska motverkas med kraftiga politiska ställningstaganden och medel.

Hälsa

Det behövs utbildning för att inplantera en sund och hållbar livsstil. Detta ska formas bl.a. i skolan – t.ex. med fysisk aktivitet varje dag – så att vi skapar hållbara traditioner inom folkhälsa, som ska vara självklarheter för alla våra invånare.

Familj, barn & utbildning

Familjen är en grundpelare. Barnen är vår framtid. Utbildning är en kvalitésäkring.

Lokala sakfrågor & ställningstaganden

Konkreta sakfrågor, inlämnade Motioner etc.

Äldre

Vi vill säkerställa förutsättningarna för våra äldres livskvalité, över tid, och därför ska ett komplett kommunalt äldrepolitiskt program arbetas fram och finnas.

Social service, vård & omsorg

Vi anser att de gamla, sjuka och svaga skall komma i första hand, när det behövs prioriteringar. Vi vill verka för bra centralt boende för våra äldre och funktions-hindrade i alla våra kommundelar, samt möjlighet till valfrihet, social samvaro och trygghet.

Kultur

Vi anser att det ska finnas mer kultur i vår kommun. Vi vill verka för ett attraktivt och aktivt kulturliv året runt i alla kommundelar. Ett Kulturhus ska byggas vid Stortorget i centralorten, som ska vara centrum för aktiviteter runtom i hela kommunen. Lättillgängliga musik- & teaterlokaler etc. ska finnas.

Idrott, fritid & föreningsliv

Vi vill skapa träffpunkter, aktivitetscentra och faciliteter som stimulerar spontanaktivitet för alla åldrar i alla våra kommundelar samt verka för ett aktivt föreningsliv inom såväl små som stora föreningar. Både bredd- & elitmöjligheter ska finnas.

Trygghet & säkerhet

Man ska känna sig trygg och säker när man befinner sig i vår kommun – alltid och överallt.

Arbete & näringsliv

Satsningar på sysselsättningen och företagandet anser vi är förutsättningar för utveckling. Fler kommunala ungdomsjobb ska finnas. De kommunala avgifterna för såväl privatpersoner som företagare ska hållas på rimliga nivåer.

Turist- & besöksnäring

Turist- och besöksnäringen ska stimuleras ytterligare och Ängelholms kommuns värde ska marknadsföras – som en attraktiv boende-, verksamhets- och turistort – både nationellt och internationellt. Det ger möjligheter till aktivitet året om i alla våra kommundelar.

Invandring & integration

Invandrare och flyktingar som kommer till vår kommun, ska känna sig välkomna och få en bra introduktion till det svenska samhället.

Infrastruktur

Bra kollektivtrafik ska finnas i alla kommundelar. Möjligheterna att promenera och cykla till de dagliga verksamheterna ska prioriteras och underlättas. Smidiga, innovativa trafiklösningar ska ha hög prioritet.

Boende & byggande

Vi vill satsa på hyresrätter, trygghetsboende och egnahemstomter – till skäliga kostnader – för att därigenom skapa varierat boende för våra invånare. Bristen på lokaler för skolverksamhet ska åtgärdas snarast.