Vår Politik

EngelholmsPartiets prioriteringar är:
1 Kommnunens bästa
2 De flestas bästa
3 Den enskildes bästa

Inledning

EngelholmsPartiet värnar om vår hembygd och den unika karaktär och miljö som vi och våra förfäder byggt upp i vår fina kommun.

Vi lägger stort fokus på de frågor som berör människors livsvillkor – d.v.s. de mjuka värdena som ligger inom välfärdssektorn. Allt med människan i fokus. Det ska finnas bra omsorg när vi behöver det.

EngelholmsPartiets handbok innehåller ett antal ställningstaganden och krav som vi kommer att verka för och driva under mandatperioden 2022-2026.

Vi kommer under mandatperioden att agera med denna Handbok som grund. Och det gäller för alla medlemmar, alltid. Men inget är ”skrivet i sten” utan kan ändras – men enbart av styrelsen och det politiska utskottet i total enighet. Dylika beslut får endast tas efter att det skett en debatt vid ett medlemsmöte. Akuta politiska beslut – utöver det som står i denna Handbok – tas av det politiska arbetsutskottet.

Vi tar ställning i varje enskild fråga – helt i enlighet med vår ideologiska grundtanke ”Kommunens bästa” – vilket alltid ska vara högsta prioritet och överskuggar allt annat.

Vad som är möjligt att genomföra, under den aktuella perioden, beror på hur stort förtroende EngelholmsPartiet får av väljarna vid kommunvalet 2022. Vårt mål är att allt – förr eller senare – ska bli verklighet.

Alla i EP agerar alltid enligt vår högsta prioritet:
”Kommunens bästa”

Parti-idé

EngelholmsPartiet;
• Vi har en egen ideologisk grundtanke; ”Lokalpatriotisk konsekvenspolitik”. Vi gör allt för att uppnå det vi tror är det bästa för vår kommun och våra invånare.

• Vi är ett lokalt parti för alla i Ängelholms kommun. Hos oss är alla välkomna – oavsett var man står i Riks- och Regionpolitiken.

• Vi är det fria, lokala Partiet som ser till Kommunens bästa i alla frågor. Vi tar ställning i varje enskild sakfråga och tar egna beslut. Vi är helt oberoende! Vi är unika i den lokala politiken på så sätt att vi inte har något överordnat ”moderparti” – alltså Riks- eller Regionsparti – som kan gå in och styra över oss.

• Vi kommer aldrig att tillhöra något av de gamla traditionella, ideologiska politiska grupperingarna eller blocken. Utifrån denna grund är vi beredda att samarbeta i enskilda sakfrågor och vara dynamiska.

• Vi har en öppen dialog med kommuninvånarna – för oss är detta oerhört viktigt. Vi lyssnar och tar till oss det som vi anser är för Kommunens bästa, oavsett varifrån eller från vem idén kommer.

• Vi förespråkar närdemokrati, där människorna i varje del av kommunen har möjlighet att påverka och säga sitt.

• Vi bedriver politik utifrån ett jämlikt perspektiv.

• Vi värnar extra om de mjuka värdena och om de som är utsatta.

• Vi bedriver en kommunal politik som prioriterar en sund hälsoprofil och gedigen utbildning. Vi tänker vara förebilder i detta genom att skapa en sådan kultur och ett sådant ledarskap inom vårt parti och i vår politik.

• Vi ser till att Ängelholm är en grön och hälsosam kommun.

• Vi vill ha en levande miljö och ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv i hela kommunen.

Grunder i hur vi prioriterar och resonerar

Prioritet 1; Kommunens bästa
Därefter; De flestas bästa
Därefter; Den enskildes bästa

Vi för en ”Lokalpatriotisk konsekvenspolitik”
Detta innebär att vi alltid stödjer det vi anser är för vår Kommuns bästa. Detta ska ses i ett helhetsperspektiv d.v.s. vilka konsekvenser det kan bli av de beslut som tas.

Värdegrunder
• Frihet under ansvar med EPs Handbok som grund och rättesnöre – alla alltid.
• Ett öppet sinne
• En sund livsstil

Profilfrågor – grund
• De mjuka värdena – välfärden
• Värna om vår fina hembygd och den unika karaktär och miljö som vi och våra förfäder byggt upp i vår kommun.
• Lokala sakfrågor – med helhetstänk och långsiktighet.
• Ordning & reda

Vi ska vara det sunda och kunniga, lokala
alternativet – för alla.

Välfärd – de mjuka värdena

Regeringsformen föreskriver att ”den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.”
Allmän välfärd innebär att alla i samhället har en grundläggande nivå av till exempel skydd, säkerhet, mat, sjukvård och utbildning.
EngelholmsPartiet anser att välfärden och ”de mjuka värdena” ska lyftas fram och prioriteras ännu mer i
huvuddelen av all verksamhet inom kommunen. Vid planering av ny
verksamhet ska det alltid
analyseras hur denna påverkar de
enskilda individerna. ”De mjuka
värdena” och ”användarvänligt” ska tas i beaktande i all planering.

Kommunal ledning och administration

Ängelholms kommun skall vara effektivt styrd och hushålla väl med skatte-betalarnas pengar och hantera de offentliga medlen som om de vore ens egna.

Välfärden och samhällsviktiga verksamheter ska drivas av kommunen eller staten.
Detta därför att kortsiktig ekonomisk vinst kan snart bli mycket kostsam om kommunens egen verksamhet utarmas och blir mindre effektiv. Privata intressen får inte ta ”russinen ur kakan” och drivas enbart utefter en vinstfilosofi. Vårdbehövande, skolbarn etc. – d.v.s. de mjuka värdena – får aldrig bli en handelsvara.

Skatter och avgifter skall hållas på en så låg nivå som möjligt och vara förhållandevis rimliga och lätta att förstå för medborgarna. Skattemedel ska i första hand användas till välfärden – d.v.s. vård, omsorg och skola.
Vi kan diskutera skattesatsen – för att t.ex. säkerställa kommunens ekonomi – men först efter interna effektiviseringar och prioriteringar.

Beslut skall endast tas utifrån medborgarkollektivets – d.v.s. kommunens – bästa.
Beslut gentemot enskilda ska vara rationella och begripliga för den det angår och alla involverade. Våra politiker ska vara öppna med sina personliga engagemang och tydliggöra eventuella jävsituationer.

Den kommunala politiska organisationen ska vara konkret, klar och tydlig för våra medborgare,
politiker och tjänstepersoner.
Den som vill vara aktiv i politiken ska kunna syssla med de saker som man är intresserad av och vill engagera sig lite extra för. Det ska vara lätt att veta vem och vilka som har hand om vad och att nå förtroendevalda och tjänstepersoner samt att få information om kommunens agerande och beslutsfattande.

Tjänsteorganisationen ska vara indelad likadant som politikens organisation.
Det ska enbart sysslas med ärenden som är viktiga för kommunen. Vi anser att det är möjligt att rensa i nuvarande arbetsuppgifter.All kommunal administration ska optimeras, så att inga onödiga kostnader finns eller uppstår. Arbetsförhållandena i kommunen ska vara bra så att våra duktiga tjänstepersoner stannar i vår kommun. Vi föredrar att de även bor i vår kommun.

Tjänsteorganisationen ska ledas av en kommundirektör med entreprenörs-anda.
Vederbörande ska ha ett modernt ledarskap och innovativt tänkande som samtidigt kan vara en inspiration och idéspruta till politiken, i kombination med att kunna vara lyhörd, lojal och läsa av politikens intentioner.

Kommunen ska ha en effektiv kundtjänst.
En kontakt – personligen eller via telefon, mail etc. – ska räcka för att få tillräcklig och rätt information.

Den kommunala servicen och verksamheten ska hålla hög kvalité.
Den behöver därför ständigt ses över för prioriteringar, så att den kan hållas på en nivå som är bra och rimlig i förhållande till kostnaderna.

KOMMUNSTYRELSEN (KS)

Nämndens arbetsområden omfattar:
Ekonomi, Personal, Juridik, Tvister, Trygghet och
säkerhet, Arbetsmarknad, KomVux, SFI,
Försörjningsstöd, Evenemang och sponsring,
Mark- och exploatering inkl. tomtkö,
Detaljplaner – planbesked och antagande,
Lokalfrågor, Renhållnings-taxa,
renhållningsordning samt avfallsplan,
Infrastruktur

Ekonomi

Skattesatsen ska hållas på en rimlig nivå.
Vi kommer att lägga resurserna där de verkligen behövs, inte på onödig intern
byråkrati och externa konsulter.

Vår prioriteringsordning när det gäller ekonomin:
Först och främst, grunden:
Det vi måste, enligt lag och andra föreskrifter.
Därefter:
Det vi vill för kommunens bästa
Slutligen:
Det vi önskar i övrigt (om ekonomin tillåter)

Vi prioriterar ekonomiska resurser till:

• Välfärden

• Trygghet och säkerhet

• Skötsel och underhåll av det kommunen äger

Kommunens huvuduppdrag ska sättas i fokus; Att säkra välfärden & samhällsutvecklingen.

• Vi ska ha helhetssyn och långsiktighet

• Vi ska säkra välfärden på ett hållbart sätt.

• Total genomgång av ekonomin ska göras, i syfte att prioritera och styra säkringen av välfärden och samhällsutvecklingen.

• Det ska finnas balans mellan rättigheter & skyldigheter, i hela samhället.

• Vi ska vara med i budgetberedningen, lägga en egen budget och utbilda våra politiker i detta.

• Vi ska besluta strategierna – kommunens ekonomiavdelning ska sköta det dagliga och detaljerade arbetet kring ekonomin utefter de beslutade strategierna.

Trygghet & Säkerhet

• TRYGG KOMMUN!
Polisstation
Brandstation
Dygnsöppen akutmottagning och
förlossningsavdelning

• Vi ska se till att man känner sig trygg och säker när man befinner sig i vår kommun – alltid och överallt.

• Ordning & reda ska råda i vår kommun – i allt. Vi kommer att prioritera utbildning när det gäller att förebygga brott, skapa normer för hur vårt samhälle ska se ut samt hur vi alla ska uppträda och agera med och mot varandra.

• De personer som flyttar in och vistas i vår kommun ska följa lagar och normer som gäller här.

• Vi kräver en ”dygnet-runt-öppen” polisstation i vår kommun samt fler och synligare poliser.

• Det ska finnas kvarters-/lokal polis i varje tätort i vår kommun.

• Vi kommer att ta krafttag mot kriminella miljöer och element, ungdomsbrottslighet, drog- & narkotikahandel samt ev. negativa gängbildningar.

• Rejäla åtgärder ska sättas in mot trafikbrott, buskörning etc.

• Vi ska se till att förebygga socialt utanförskap.

• Det ska finnas Brottsoffer- och Skyddsjour.

• Grannsamverkan mot brott ska organiseras bättre i samarbete med polisen.

• Trygghetsvandringar ska genomföras kontinuerligt och relevanta åtgärder ska vidtas för det som framkommer vid dessa.
Extra bra belysning skall finnas på platser som upplevs som otrygga – t.ex. i parker, på cykelvägar, i gångtunnlar och liknande.

Tillgänglighet för personer med funktionsvariation ska förbättras.

Lokala ordningsstadgan ska följas och åtgärder ska vidtas.

Vi accepterar inte tiggeri i vår vardagsmiljö och på allmänna platser.

Arbete & Näringsliv

Vi ska satsa stenhårt på sysselsättningen och företagandet i Ängelholms Kommun.

Det ska inte finnas någon ungdomsarbetslöshet i vår kommun.

• Vi ska satsa på och stödja Ängelholms Näringsliv. Det ska vara en viktig samarbetspartner.

• Förutsättningarna ska förbättras både för företagsetableringar och för att företag ska finnas kvar och utvecklas i vår kommun.

• Vi ska prioritera arbetet med etablering av mindre och medelstora företag samt utveckling av det befintliga näringslivet..

• Nyrekrytering av företag till vår kommun ska vara bra.

• Fler kommunala ungdomsjobb ska finnas.

• Det ska finnas arbete för dem som har genomgått utbildning etc. på annan ort och som vill komma hem igen.

• Vi ska se till att fler arbetstillfällen, såväl inom den offentliga som den privata sektorn, skapas för personer med funktionsvariation.

• De kommunala avgifterna för såväl privatpersoner som företagare ska hållas på rimliga nivåer.

• Tillstånds- och administrativa hanteringar etc. ska vara snabba och effektiva och kommunen ska upplevas som en samarbetspartner för företagare och de instanser som har hand om sysselsättningsfrågor.

• Vi är i grunden positiva till att företag vill etablera sig och utvecklas i vår kommun. T.ex: Vi kommer att acceptera utbyggnaden av E-handels-området i Varalöv och liknande projekt. Frågan om att bygga på åkermark anser vi inte i huvudsak ligger på kommunal nivå, så länge samma projekt kan genomföras i andra kommuner på liknande mark.

Närdemokrati

Våra medborgare ska vara delaktiga i beslut som rör deras närhet.

Beslut ska ligga nära våra medborgare.
Det ska finnas en kontaktyta där de får yttra sig i olika frågor. Vi ska skapa en inställning så alla hjälps åt för att  hålla ordning och reda samt trygghet.

• Vi ska vara lyhörda och ha en självklar inställning till att vara tillgängliga och öppna.

• Det ska finnas rådgivande forum genom kontinuerliga medborgarmöten med Byaforum, Föreningsforum, Kulturforum, Företagsföreningar, Handelsklubbar, Pensionärsorganisationer, Bostadsrättsföreningar, Hyresgästföreningar, Intresseföreningar, Grannsamverkan etc.
Varje halvår ska möten organiseras för att utvärdera och planera.

Hälsa

FOLKHÄLSA ska ha hög prioritet.
Ängelholm ska vara en föregångskommun inom livsstil och folkhälsa. Utbildning och kampanjer ska ske för att inplantera en sund, hälsosam och hållbar livsstil redan från dagis- och förskolan samt följa skolgången ända upp i vuxen ålder och genomsyra allt vi gör i vårt samhälle.

 

Vi ska arbeta efter följande modell;

• Vi ska skapa hållbara traditioner inom livsstil & folkhälsa. Det ska vara självklarheter för alla våra invånare.

• Dagliga fysiska- och hälsofrämjande aktiviteter ska finnas i skolan. En ”hälso- & aktivitetsbaserad pedagogik” ska införas.

• Vi ska främja och stimulera fysiska- & hälsofrämjande aktiviteter i all kommunal verksamhet och i föreningslivet samt se till att utbildningar genomförs.

• Vi ska verka för sunda kostvanor

• Maten ska vara bra och hälsosam i all kommunal verksamhet. *Kolhydrat- & sockermängden ska ses över, enligt de senaste rönen.

• Vi kräver hälsosammare utbud i våra kommunala och föreningsdrivna kiosker, caféer etc.*

• I all kommunal verksamhet ska det vara hälsosamma utbud vid fikapauser etc.

• Vi ska införa fler utbildnings- och förebyggande insatser mot droger och missbruk.

• Vi stödjer kampanjer som stimulerar folkhälsan.

 

”Lev friskare och yngre längre”

Turist- och Besöksnäring

VI SKA HA EN POSITIV INSTÄLLNING TILL DETTA

Det ska satsas mycket på turist- och besöksnäringen. Den handlingsplan som gjorts ska utvecklas och följas.

Turist- och besöksnäringen ska stimuleras ytterligare och Ängelholms kommuns värde ska marknadsföras – som en attraktiv boende-, verksamhets- och turistort, både nationellt och internationellt.
Vi ska vara positiva till planer på t.ex. hotell- och konferensanläggningar samt sådant som i övrigt förstärker kommunens möjligheter att utveckla turist- och besöksnäringen.

• Den plan för turist- & besöksnäringen, som beslutats, ska följas

• Ängelholms Näringsliv ska driva turistbyrå

• Vandrings-, cykel- och kanotleder etc. ska upprustas och hålla hög standard.

• Det ska finnas offentliga toaletter öppna året runt

• Våra sjöar och vattendrag inkl. bryggor etc. ska underhållas.

• Vi satsar på fritidsfiske i våra vatten

• Rönne å-projektet ska fullföljas

• Ett Friluftsbad ska byggas, till exempel vid Klitterhus

• En stor och hållbar Bad-/Turistbrygga, inkl. belysning, ska byggas vid Klitterhus

• Vi ska vara positiva till att ett kallbadhus uppförs

• Vi är positiva till att ett Marint Center – inkl. ev. erosionsavdelning – uppförs och drivs. Vår inställning är att placeringen ska vara i närheten av hamnen i Skälderviken alt. vid Rönne å

• Vi stödjer att det satsas på Hembygdsparken

• Våra elitlag ska ha goda förutsättningar, så att de kan ha en verksamhet som attraherar publik, både nationellt och internationellt, att komma till Ängelholm

• Vi ska stimulera och stödja kultur- och andra publika evenemang – både stora och mindre. Vi vill ha fler arrangemang med lokal prägel som musikarrangemang, teaterföreställningar, föreläsningar etc.

• Alla fördelar i hela vår kommun – i alla olika delar – ska lyftas fram och tillvaratas

• Stranden är kommunens ”stora dragare” och ska underhållas och utvecklas.

 

Invandring och Integration

Invandrare och flyktingar som kommer till vår kommun, ska känna sig välkomna och få en bra introduktion till det svenska samhället.

• Nyanlända ska få tillgång till den sociala service, vård och omsorg som de är i behov av.

• Boende, integrationsarbetet etc. ska ske genom decentralisering och tillsammans med lokala organisationer och företrädare. Inga ”flyktingboende” eller sociala utanförskapsområden ska finnas.

• Alla som kommer till vår kommun ska informeras vilka rättigheter och skyldigheter som gäller i vår kommun samt omedelbart få undervisning i svenska språket och samhällskunskap.

• För nyanlända ska det upprättas en individuell plan – oavsett ålder – så att optimala förutsättningar finns för att komma in, känna sig välkommen, utvecklas och kunna bidra – både till sig själv, sin familj och samhället.

• Mer resurser ska ges till språkcentrum så att de kan uppfylla sin uppgift på det sätt som är meningen. Språksvårigheter får inte störa undervisningen i skolklasserna. Resurser ska finnas för att lösa dylikt.

• Alla som kommer hit och vill, ska ges möjlighet att stanna i vår kommun om de är beredda att anpassa sig och uppfylla sina skyldigheter.

Infrastruktur

Kommunens anläggningar och strukturer ska bygga på helhetssyn samt vara långsiktiga och hållbara.

Det ska vara smidigt att nå resecentrum, stränderna och kommunens större orter – både med gång-, cykel- och kollektivtrafik och med privata motorfordon.

Vi kommer att tillsätta en utredning för att lägga om järnvägen för tågtrafiken (primärt godstrafiken) till öster om staden.

Ängelholm-Helsingborgs flygplats utveckling ska bevakas och stödjas.

I allt planarbete skall det skapas förutsättningar för smidiga trafiklösningar i hela
kommunen, som länkar i varandra, så att otydliga övergångar undviks.

Underhållet av det kommunala vägnätet, inkl. broar etc. skall ha hög prioritet.

Vi är positiva till nya tekniska trafiklösningar.

• Det s.k. Ängelholmspaketet ska fullföljas i samarbete med övriga partier. Vi ska säkra så att detta sker enligt den överenskommelse som finns samt på ett hållbart sätt och med största möjliga hänsyn till miljön.

• Vi ska se till att turtätheten i tåg- & kollektivtrafiken blir bättre.

• Vi ska stimulera resande med kollektivtrafiken i allmänhet. Vi kommer att införa gratis kollektivtrafik inom kommunens gränser. Bra och gratis kollektivtrafik ska finnas till alla kommundelar.

• Befintliga och planerade GC-vägar ska anläggas, renoveras och byggas ut.

• Underhåll och skyltning av cykel- och vandringsleder ska vara bra.

• Attraktiva kommunala parkeringsplatser ska finnas i närheten av resecentrum och tätorternas centrala delar. Vi vill stimulera övergång till kollektivresor samt främja city- och torghandeln och ge möjlighet till kulturella upplevelser.

FAMILJE- OCH UTBILDNING (FUN)

Nämndens arbetsområden omfattar: Förskola, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasium,
Gymnasiesärskola, Individ- och familjeomsorg, Familjerådgivning, Familjerätt, Psykiatri,
Familjecentraler

ALLA barn i Ängelholms Kommun ska ha goda uppväxtvillkor! Barnen är morgondagens samhällsbärare.
Barn och ungdomar ska ges bästa förutsättningar till en bra start på livet där varje enskild individs behov skall sättas i centrum.

Familjen är en av samhällets grundpelare.

EngelholmsPartiet kommer att satsa på utbildning – det höjer hela samhället och tryggar framtiden.
För att stimulera och skapa trivsel, trygghet och inflyttning av barnfamiljer ska skolor finnas nära bostaden.

• Obligatorisk samhälls- & föräldrautbildning kommer att införas i Ängelholms Kommun.

• Det ska vara ett väl fungerande samarbete mellan skola, hem, sociala myndigheter och polisen.

• Det ska finnas lättillgänglig familjerådgivning etc.

• Vi ska ha en fungerande och kvalitativ barnomsorg med full behovs-täckning (även för nyinflyttade) och mångfald inom barnomsorgen. Närhetsprincipen ska gälla.

• Psykisk ohälsa bland ungdomar ska uppmärksammas och prioriteras. Preventivt arbete ska ske i skolorna och det ska finnas bra möjligheter att agera akut.

• Vi ska se till att Elevhälsan är bra, inklusive kuratorer och psykologer.

Skola och utbildning

Vår kommun ska ha hög kvalité i allt vad gäller skola och utbildning. Vi ska vara i topp bland Sveriges skolkommuner. Varje elev ska lämna grundskolan med en bred bas i kärnämnena – med godkända, konkurrenskraftiga kunskaper och betyg samt en sund inställning till livsstil och ordning & reda. Kommunens skolor ska ge goda förutsättningar för en fortsatt utbildning i såväl teoretiska som praktiska yrken.
Kvalitetssäkring av nivån på utbildningen i våra skolor ska ske kontinuerligt.

Vi ska se till att våra skolor utvecklas så att elevantalet ökar – med bibehållen kvalité och nödvändig personaltäthet – för att därigenom kunna ge fler valmöjligheter med högsta kvalitet. Vi ska marknadsföra oss som utbildnings- och kunskapskommun och locka fler elever till våra skolor.
Den stora bristen på lokaler för skolverksamhet ska åtgärdas genom i första hand nybyggnation. I EPs kommun studerar ingen i baracker.
(se även under kapitlet ”SBN”)

Skolor ska finnas nära bostaden.
I grunden anser vi att staten skall återta huvudmannaskapet för skolorna. Vi är emot vinstdrivande friskolor i vår kommun.
Skolbarn får aldrig bli en handelsvara.

• Skolan ska ses som elevernas ”arbetsplats”, med allt vad det innebär av skyldigheter och rättigheter.

• Skolan ska vara en trygg arbetsplats. I skolan är det den vuxna personalen som bestämmer.

• Alla skolor inom respektive tätort ska finnas kvar, säkras och utvecklas.

• Skollokalerna ska vara fräscha och anpassade – inga baracker.

• Alla ska få en utbildning av högsta klass, redan från förskolan.

• Alla grundskoleelever ska uppnå behörighet för gymnasiestudier.

• Det ska vara lika kvalité i utbildningen i kommunens samtliga skolor.

• Hälsofrämjande aktiviteter ska ske dagligen i skolan – en ”aktivitets-baserad pedagogik” ska införas, som därmed kan optimera inlärningen.

• Varje elev ska få möjligheter att utvecklas utefter sin förmåga och sina förutsättningar. Hela familjen ska vara delaktig.

• Specialpedagoger och stöd skall finnas för de elever som behöver det.

• Grundskoleklasser skall ha högst 20 elever. Erforderligt antal pedagoger ska finnas för varje klass. Kvalitet ska prioriteras före kvantitet.

• Det ska vara god arbetsmiljö för både elever och lärare.

• Vi ska bevara den goda kvalitén inom alla skolformer genom god personal-täthet och välutbildade lärare. Kommunens pedagoger skall ha rätt behörighet och vidareutbildas kontinuerligt.

• Vi kommer att säkra så att vuxna som har behov av utbildning, såväl teoretisk som praktisk på grundläggande och gymnasial nivå, får tillgång till denna i kommunens egen regi. Det ska finnas en väl fungerande
grundvux/SFI utbildning etc.

• Kommunens högre utbildningar ska utvecklas och utökas med bl.a. yrkesutbildningar med lärlingssystem.

• Programmen vid Ängelholms gymnasieskola ska vara så attraktiva att kommunens ungdom väljer det egna gymnasiet, samtidigt som det lockar elever från grannkommunerna.

• Det ska finnas möjlighet för eleverna att komplettera sina betyg.

• Arbete ska finns för dem som har genomgått utbildning etc. på annan ort och vill komma hem igen.

• Mer resurser kommer att ges till språkcentrum så att de kan uppfylla sin uppgift på det sätt som är meningen.

• Vi ser det som viktigt att undervisningen i skolklasserna inte påverkas på ett negativt sätt, p.g.a. språksvårigheter.

OMSORG OCH STÖD (NOS)

Nämndens arbetsområden omfattar:
Äldreomsorg, Funktionsstöd, Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, Kommunala pensionärsrådet

”ALLA SKA KUNNA FÅ BRA OMSORG NÄR VI BEHÖVER DET”

Kommunens sociala vård och omsorg ska präglas av valfrihet och själv-bestämmande för den behövande. Man ska bemötas med respekt och värdighet av den personal man kommer i kontakt med. De äldre med omsorgsbehov samt personer med funktionsbegränsningar ska ha hög prioritet.

Anhöriga till personer med omsorgsbehov är en viktig resurs som behöver stöd och hjälp för att orka med sina uppgifter.
Kunskapen från anhöriga om en enskild person med omsorgsbehov skall tas tillvara och användas. Allt för den enskildes bästa.

• Det ska finnas bra centralt boende för våra äldre och personer med funktionsbegränsningar i alla våra kommundelar, samt möjlighet till valfrihet, social samvaro aktiviteter och trygghet. Samtliga boenden ska ha klimatanläggningar som gör tillvaron behaglig oavsett väder.

• Likvärdig vård, omsorg och stöd ska kunna ges inom hela vår kommun.

• Personaltäthet och kompetens ska anpassas efter de behövandes behov, i största möjliga utsträckning. Personalen ska kunna svenska så att de både förstår och kan göra sig förstådda.

• Kommunen ska säkerställa att all verksamhet inom omsorg och stöd bedrivs enligt gällande regelverk.

• Det ska finnas en välfungerande akutmottagning i Centralorten.

• Det ska finnas en vårdcentral, eller motsvarande, i varje större tätort i vår kommun.

När det gäller social service, vård och omsorg behöver både rättigheter och skyldigheter klargöras och gälla – för alla.

Äldre

Den äldre befolkningens situation ska bygga på ett gott omhändertagande – oavsett omsorgsbehovet.

Ängelholm har idag upp emot ca 10 000 pensionärer. Dessa är viktiga för kommunen. Det är också viktigt att varje
individ har förutsättningar för ett bra liv, så att så många som möjligt är friska både fysiskt och psykiskt.

EngelholmsPartiet ser gärna att ännu fler äldre och pensionärer engagerar sig i vårt parti. Den erfarenhet som finns ska tillvaratas på alla områden.

Våra äldre ska:
• kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag
• kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende
• mötas med respekt och värdighet
• ha tillgång till god vård och omsorg
• tillförsäkras en professionell behovsbedömning under rättssäkra former
• få möjligheter till anhörigs medverkan i omsorgen
• ingå som en viktig del i vårt arbete inom hälso- och livsstilsfrågor*

Det som finns idag 2022, för våra äldre, är inte tillräckligt. Bl.a. ska det vara mer användarvänligt.
Boendet anser vi är en av de absolut viktigaste grunderna för att kunna ha ett bra och meningsfullt liv.

En välutbyggd och välfungerande äldreomsorg anser vi är det bästa stödet för anhöriga till omsorgsbehövande äldre.
Med den kommande demografiska utvecklingen måste det i många områden bli lika naturligt att ha gemenskapslokaler för de äldre, som det är att iordningställa lekplatser för barnen.

Friskare äldre, känner mindre oro och får ett mindre vårdbehov samt mår bättre.

Det är viktigt att de allmänna kommunikationerna gör det möjligt att bo kvar i hemmet, även om man inte har egen bil.

• Det ska snarast upprättas ett komplett äldrepolitiskt program för Ängelholms
Kommun (EngelholmsPartiet har lämnat in 2 st Motioner ang. detta – 2015 & 2018). I detta arbete är det viktigt att representanter för pensionärsföreningarna ingår**
*=se även avsnittet: ”Hälsa”
**=se även avsnittet: ”Närdemokrati”

Funktionsstöd

Personer med funktionsbegränsningar skall ges möjlighet till bästa möjliga livskvalité och skall därför ges omsorg och stöd i den omfattning som behövs. Anhöriga till personer med funktionsbegränsningar skall ses som en tillgång vad gäller kunskap om den enskilda individen.

• Samverkan enligt LSS ska tillämpas till fullo.

• Det ska ställas högre kompetenskrav inom funktionsstöds område.

• Fritidsaktiviteter anpassade för personer med funktionsbegränsningar ska ges högre prioritet där personliga önskemål ska vara styrande.

• Tillgänglighet för personer med funktionsbegränsningar ska förbättras inom kommunen och ska uppmärksammas vid t ex bygglovsansökningar.

SAMHÄLLSBYGGNAD (SBN)

Nämndens arbetsområden omfattar:
Detaljplaner – samråd granskning samt godkännande av antagandehandlingar, Bygglov, Bostadsanpassning, Rivningslov, Marklov, Strandskyddsdispenser, Trafik, Gaturenhållning, Skyltar, Kollektivtrafik, Enskilda vägar, Gator, broar och torg, Parker och stränder, Vatten- och avloppsanordningar, Offentliga toaletter, Belysningsanlägg-ningar, Måltidsservice, Lokalvård

Boende & Byggande

Hänsyn och balans ska råda med den småskaliga landskapsbilden, den goda åkerjorden, det unika friluftslivet, byarnas och centralortens skogar, grönområden och parkmarker.

Vårt kommunala bostadsbolag ska gå i täten för att fler bostäder för ungdomar byggs och för balans mellan hyresrätter och bostads-/äganderätter. Fler bostäder ska anpassas till personer med funktionsnedsättning och byggandet av olika typer av äldre-/trygghetsboenden ska intensifieras. Övriga bostadsbolag ska uppmanas och påverkas att göra detsamma.

Den stora bristen på lokaler för skolverksamhet ska åtgärdas genom i första hand nybyggnation. Nu befintliga kostsamma ”paviljonglösningar” skall ersättas med långsiktiga lösningar. Inga baracker ska finnas.
(se även under kapitlet ”FUN”)

Eftersom vi har en positiv inflyttning så krävs det fler bostäder, skolor etc. Fler företagsetableringar i vår kommun kräver planlagd mark för lämpliga verksamhetslokaler.

• Allt detaljplanearbete och all bygglovshantering ska vara enkel och snabb.

• Den plan som finns för behovet av skolor etc. ska uppdateras och åtgärder ska vidtas snarast.

• Enkla och kostnadseffektiva bostäder ska byggas för ungdomar och hitresande studerande.

• Det ska bli ett mer differentierat bostadsbyggande och byggande som stimulerar till fler företagsetableringar i vår kommun.

• Kommunens byggnadsbevarandeprogram för kulturellt värdefull och karaktärsskapande bebyggelse ska respekteras. Framför allt innanför å-slingan samt i centrala delar av övriga tätorter.

• STADSHUSET SKA VARA KVAR DÄR DET ÄR
Trots att vissa beslut tagits ska vi arbeta för att nuvarande stadshus ska renoveras och moderniseras (med bevarande av byggnadens viktiga symboliska betydelse för Ängelholms identitet) samt kompletteras med en fristående nybyggnation i omedelbar anslutning till stadshuset.

• ”Bahnhof” ska i möjligaste mån åter användas på det sätt som tidigare var fallet.

• Utveckling av LIS (Landskapsutveckling i strandnära lägen) ska ske, med respekt för allmänhetens tillgänglighet längs åar och andra större vattendrag.

Infrastruktur

Kommunens anläggningar och strukturer, som säkrar grundläggande funktioner i samhället, ska bygga på helhetssyn samt vara långsiktiga och hållbara. Framförallt när det gäller system för transport av varor, personer och tjänster samt för energi och information.

• Underhållet av det kommunala vägnätet, inkl. broar etc. skall ha hög prioritet.

• Det ska vara smidigt att nå resecentrum, stränderna och kommunens större orter, både med gång-, cykel- och kollektivtrafik och med privata motorfordon

• I allt planarbete ska det skapas förutsättningar för smidiga trafiklösningar i hela kommunen, som länkar i varandra, så att otydliga övergångar undviks.

• Allt planeringsarbete ska ta hänsyn till att en framtida utbyggnad av motorvägen kan ske utan hinder av annan bebyggelse.

• En utredning ska tillsättas för att lägga om järnvägen för all tågtrafik (primärt godstrafiken) till öster om staden.

• Vi ska stödja Ängelholm-Helsingborgs flygplats och bevaka utvecklingen.

• De projekt som inletts avseende vatten, avlopp, fjärrvärme och bredbandsutbyggnad ska slutföras.

• Vi ska vara positiva till nya tekniska trafiklösningar.

• Det ska finnas fler laddstolpar i kommunen – i alla tätorterna.

• Användandet av miljöanpassade färdsätt ska gälla

• Turtätheten i tåg- & kollektivtrafiken ska öka.

• Bra kollektivtrafik ska finnas till alla kommundelar.

• VI SKA HA FRIA RESOR MED KOLLETIVTRAFIKEN INOM KOMMUNEN.

• Befintliga och planerade GC-vägar ska anläggas, renoveras och byggas ut.

• Gång- och cykelvägar ska i huvudsak vara separerade från övrig trafik.

• Det ska bli bättre underhåll och skyltning av cykel- och vandringsleder.

• Attraktiva kommunala parkeringsplatser ska finnas i närheten av resecentrum och tätorternas centrala delar. Detta för att stimulera övergång till kollektivresor samt för att främja city- och torghandeln och ge möjlighet till kulturella upplevelser.

KULTUR, IDROTT OCH FRITID (NKIF)

Nämndens arbetsområden omfattar: Bibliotek, Lokaler och anläggningar för kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet, Fritidsgårdar, Samtliga bidrag till föreningar, studieförbund mm, Kulturpris, Kulturstipendier, Idrottsstipendier, Konstverk och samlingar, Kulturskolan, Namn på gator, torg mm, Ljusfesten, Nyårsfirandet, Nationaldagen

VI SKA HA EN BRA OCH POSITIV INSTÄLLNING TILL FÖRENINGSLIVET OCH NÖJESBRANSCHEN

Vi ska se till att möjligheterna blir bättre inom kultur, idrott och fritid, för alla i vår kommun.

Det ska finnas separata nämnder eller arbetsutskott för dessa viktiga verksamheter, så mer fokus kan läggas på respektive område.

Kulturen och idrotten ska lyftas ytterligare och ses som de samhällsbärare som de är och ska vara. De ska kopplas ihop ännu mer med skolorna så att det redan där skapas traditioner som gagnar både den enskilde och samhället i stort.

Vi ska ha ett levande och folkligt kulturutbud i hela vår kommun.

• Ett allsidigt och drogfritt kultur- och nöjesutbud för alla åldrar ska finnas.

• Det ska finnas minst en ungdoms-/fritidsgård i varje kommundel.

• Verksamhet för personer med funktionsvariation ska stimuleras och finnas lättillgängligt.

• Det ska vara fri (alt. låg) hyra, i kommunala anläggningar för barn-, ungdoms-, pensionärs- och funktionshindrades verksamhet.

• Våra biblioteksfilialer ska bevaras.

• Ett modernt och ändamålsenligt kulturhus* ska finnas i centralorten. Detta ska vara centrum för aktiviteter runtom i hela kommunen.

• Vår Kulturskolas verksamhet ska utökas ytterligare. Centrum för detta blir det nya kulturhuset*. Det skapas filialer ute i skolorna på landsbygden.

• Lättillgängliga musik- & teaterlokaler ska finnas – t.ex. i skolorna.

• Ett aktivt föreningsliv ska stimuleras inom såväl små som stora föreningar.

• Förutsättningar ska finnas för både bredd- & elitverksamhet.

• Ett Föreningsforum ska bildas. De ska träffas minst två gånger per år.

• Det ska finnas funktionella anläggningar, som stimulerar rörelse och spontana aktiviteter, på centrala platser inom hela vår kommun, i både byarna och centralorten. T.ex. små scener, gräsplaner, asfaltsytor, isbanor, multiarenor, lekplatser, utegym etc.

• Ett komplett idrottscentrum ska fortsätta att utvecklas i Arenaområdet. Detta ska vara tillgängligt för alla. Fotbollsarena ska byggas. Simhall ska byggas – främst för skolor och föreningar.

• De lokala idrottsplatserna ska hållas i bra skick.

• Ett Friluftsbad ska anläggas i närheten av Klitterhus.

• ”Bahnhof” ska åter användas på det sätt som tidigare var fallet. T.ex. en mötesplats och nöjespalats – där höga volymer och allmänt stoj inte stör närboende.

MILJÖ- OCH TILLSTÅND (MTN)

Nämndens arbetsområden omfattar:
Natur-, miljö- och hälsorådet, Myndighetsutövning renhållningsverksamhet, Miljö-, hälsoskydd och livsmedelsområdet, Livsmedelslagen, Alkoholllagen, Tobakslagen, Receptfria läkemedel, Strålskyddslagen, Allmän kameraövervakning, Lotterilagen, Lokala föreskrifter och stadgar utfärdade till skydd för hälsa och miljö

Ängelholm ska vara en grön kommun!

Miljön ska trygga ett liv i symbios med naturen, så att såväl grundvattnet som vattnet i åar och hav samt luften säkras för framtida generationer. Vi kommer att verka för en förstklassig såväl inre som yttre miljö. Miljöförstöring i vår kommun – på land, till havs, i luften o.s.v. – ska motverkas med kraftiga politiska ställningstaganden och medel.

• Miljöaspekterna ska beaktas i all planering och i all kommunal verksamhet.
• Bullerproblemen ska uppmärksammas och åtgärdas.
• Vår kommuns natur ska skötas och bevaras.
• Parker, skogs- och grönområden i tätorterna ska vårdas och utvecklas.
• Kraftfulla och hållbara åtgärder mot erosion av havs- och åstränderna ska vidtas. Pengar ska läggas undan varje år som reserv för vad som kan komma i framtiden.
• Underhåll av stranden samt förbättring av bryggor och nedgångar ska prioriteras.
• Den fysiska miljön i våra hamnar och åar ska förbättras – t.ex. genom muddring etc. Rönneå-projektet ska fullföljas.
• Promenadvägar och vandringsleder ska upprustas.
• Rådgivning och utbildning ang. energi ska finnas och genomföras.
• Ständiga kampanjer ska pågå gällande att hålla vår kommun fri från skräp, nedsmutsning etc.

Vi ska bevara vårt vackra Ängelholm!

Lokala partier

SÄKRA DEMOKRATIN – vår kommun behöver ett lokalt parti

Vi är med i Lokala Partiers Nätverk (LPN). Det ger inspiration och nätverk för samarbete med lokala partier i andra kommuner.

Nedan följer utdrag från LPN:

Fördelar med ett lokalt parti
Lokala partier agerar på den kommunala nivån utan att behöva vara styrda av en riksorganisation. Ett lokalt parti styrs inte från något partihögkvarter i Stockholm utan nerifrån av sina aktiva medlemmar.
Lokala partier är endast till för invånarna i respektive kommun. Det viktiga i dagens kommunalpolitik är att fånga upp och möta invånarnas behov på olika sätt samt på ett kompetent sätt styra och leda verksamheten så att invånarnas behov kan tillgodoses.
Lokala partier föredrar praktiska lösningar framför politiska låsningar och sätter de egna kommuninvånarna främst!

Vår vision

För oss lokala partier är framtidsbilden, alltså vår vision, att alla invånare i alla kommuner på ett mer jämlikt sätt ges utrymme att uttrycka sina åsikter och att delta i lokalpolitiken. Vi ser inte lokala partier som ett självändamål, utan ett grundläggande uttryck för en välfungerande demokrati. Det är en rättighet att få starta ett parti för att driva de frågor som man anser viktiga. Vi konkurrerar inte med riksdagspartierna, utan kompletterar dem. Då lokala partier snart finns i hälften av våra 290 kommuner så vet vi att de ofta ger ett uppsving i lokaldemokratin och sätter fler frågor på dagordningen än annars. Vi är de verkliga gräsrötterna i politiken.

Vår vision är att utveckla den lokala demokratin, att 100 procent av invånarna ska gå och rösta och att alla ska hitta en väg in i politiken, endera för att framföra sina åsikter, ta reda på fakta eller för att bli aktiva i ett parti som passar dem och i förlängningen få förtroendeuppdrag. Lokala partier vill vitalisera demokratin och där ser vi en revidering av kommunallagen som oerhört viktig. Beroende på var i landet vi befinner oss så är förutsättningarna mycket olika och det tar inte lagen hänsyn till tyvärr.

Vidare är vår vision att politiken ska bli mer tilltalande till exempel genom att påhopp och politisk pajkastning ska försvinna och den politiska debatten ska bli konstruktiv där den inte är det. Vi hoppas att detta ska leda till att fler än de som är lokalpolitiker idag ska bli det. Idag är det en ytterst liten bråkdel av befolkningen som tar på sig förtroendeuppdrag och för demokratins skull så vill vi vara med och påverka detta till det bättre.

Vi har även en vision om att visa större acceptans för olika åsikter samt nytänkande. Om vi inte tillåter detta så stagnerar debatten och endast vissas åsikter accepteras. Hellre politiska lösningar än ideologiska låsningar i debatten. Att genom osynliggörande eller förminskande inte låta alla komma till tals gör att klyftorna invånare emellan växer och det vill vi förhindra. Vår vision är ett samhälle där vi alla deltar utifrån våra egna villkor, där vi känner både rättigheter och skyldigheter och där vi ser den politiska debatten som ett sätt att driva samhället framåt och samtidigt skapa gemenskap.

Lokala partiers värdegrund
Vi är stolta över vår bygds historia och vi värnar om kommunens, och samtliga dess innevånares, bästa.
• Vi lyssnar.
• Vi uppmuntrar nytänkare.
• Vi berömmer framgång.
• Vi vågar bry oss.

Helhetssyn, samverkan och nytänkande är tre bärande ledord för hur vi agerar.
För oss betyder ledorden:

Helhetssyn innebär att politiskt se saker i ett större perspektiv än den egna verksamheten. På det personliga planet att se utanför sig själv.

Samverkan sker inom den egna verksamheten, med angränsade verksamheter och med samhället i stort. På det personliga planet sker samverkan med personer i omgivningen tillsammans med sig själv. Vi accepterar varandra och varandras känslor.

Nytänkande uppstår normalt när människor med en helhetssyn samverkar och bollar idéer med varandra. Nytänkande innebär även modet att gå utanför befintliga ramar. På det personliga planet handlar nytänkande om att vara sann mot sig själv samt modet att uttrycka sina behov, våga bryta mönster samt att prova nya sätt att samverka.

Var och en av oss tar ett eget ansvar.
Att ta ansvar handlar om att prioritera.
• Vi tar ansvar för vår livsmiljö, det handlar om vår fysiska miljö, vår hälsa och vår sociala miljö.

• Vi agerar utifrån perspektivet att det vi gör är hållbart i minst flera generationer framåt.

• Vi tror på och vill utveckla den kommunala demokratin, och särskilt närdemokratin, i syfte att fler människor är delaktiga i samhällsutvecklingen.

• Vi söker och prövar nya vägar och perspektiv. Vi är öppna för förändringar.

• Vi engagerar oss och visar civilkurage för att alla i kommunen ska må bra.

• Vi lyssnar på varandra och respekterar våra och andras olikheter. Genom att bry oss om varandra så skapar vi engagemang och förståelse vilket leder till en stärkt gemenskap och ett ökat innanförskap i kommunen.

• Vårt samhälle blir inte bättre än vad vi innevånare gör det till och hos oss är alla som delar vår vision och värdegrund välkomna att tillsammans med oss engagera sig.

Vi bedriver härproducerad lokalpolitisk konsekvenspolitik
– för kommunens bästa.

Organisation - Arbetsfördelning - Interna arbetet

• Partiarbetet är GRUNDEN för all vår verksamhet.

• Utmaningen är att detta, först och främst av allt, ska fungera på ett optimalt sätt.

• Därför är det viktigt att det finns en enkel, klar och tydlig organisation och arbetsfördelning där det framgår vem som är ansvarig för respektive arbetsuppgift.

• Ansvarig kan bilda en arbetsgrupp som jobbar med sitt uppdrag.

Möten

Årsmöte – högsta beslutande organ
(årligen – enligt stadgarna)

• Styrelsemöten – löpande beslut etc.
(varannan månad)

• Medlemsmöten – politiska diskussioner etc.
(månatligen)

• Gruppmöten – resp. nämndsgrupp etc.
(enl. eget schema)

Profilfrågor val 2022

"Kommunens bästa"

Z

SÄKRA DEMOKRATIN

– vår kommun behöver ett lokalt parti

Z

KOMMUNAL/STATLIG DRIFT I VÄLFÄRD OCH SAMHÄLLSVIKTIGA VERKSAMHETER

Z

TRYGG KOMMUN

Polisstation
Brandstation
Dygnsöppen akutmottagning och förlossningsavdelning

Z

ALLA SKA KUNNA FÅ BRA OMSORG NÄR VI BEHÖVER DET

Z

TÄTORTERNA SKA HA BRA SERVICE

Boende och samlingslokaler för äldre
Bra skolor med faciliteter för idrotts- och kulturaktivitet
Fritidsgård
Vårdcentral e.d.
Lokalpolis

Z

FRIA RESOR MED KOLLEKTIVTRAFIKEN INOM KOMMUNEN

Kommunens bästa – De flestas bästa – Den enskildes bästa

"Kommunens bästa"

Z

FREDA HELA KRONOSKOGEN

Z

FREDA HELA KRONOSKOGENÄNDAMÅLSENLIGA SKOLLOKALER (inga baracker) OCH BRA RASTOMRÅDEN

Z

BÄTTRE INSTÄLLNING TILL TURISMEN, NÖJESBRANSCHEN OCH FÖRENINGSLIVET

Z

SIMHALL PÅ ARENAOMRÅDET OCH FRILUFTSBAD VID KLITTERHUS

Z

KULTURHUS SKA FINNAS PÅ CENTRALORTEN

Z

STADSHUSET SKA VARA KVAR DÄR DET ÄR

Denna Handbok har samtliga medlemmar fått information om och haft möjligheter att yttra sig. Medlemsmöte och styrelsen har godkänt slutgiltig version.

Rådgivare: Stig Andersson och Nämndsansvariga

Ansvarig utgivare: Jim Brithén