Vår Politik

EngelholmsPartiets prioriteringar är:
1 Kommnunens bästa
2 De flestas bästa
3 Den enskildes bästa

I FOKUS JUST NU

Fokusfrågor för EP  2022
Z

Engagera medlemmarna och rekrytera.

Vi ska ha fokus på att rekrytera nya medlemmar samt att öka engagemanget och delaktigheten hos våra befintliga medlemmar.

Z

Arbeta för en trygg, säker och sund kommun

EngelholmsPartiet ska aktivt, både internt och externt, diskutera och komma med förslag som ökar känslan av trygghet och säkerhet för medborgarna i hela Ängelholms kommun. En sund livsstil ska framhållas. Särskild vikt kommer att läggas på förebyggande åtgärder samt sådant som påverkar seniorerna.

Z

Skapa en bättre trafiklösning

Vi kommer att fortsätta arbeta och påverka beslut som innebär att trafikbelastningen avlastas i de centralaste delarna av Ängelholms centrum. Vi är beredda att vara innovativa, flexibla och ta de beslut som måste tas. Även helhets- och landsbygdsperspektivet ska det tas hänsyn till i detta.

Z

Åtgärda kommunens egna fastigheter

Vi kommer att verka för att hantering och beslut om kommunens egna fastigheter (stadshus, bibliotek, Parkskolan etc.) påskyndas. Detta för att renovering och ev. om-/tillbyggnation ska kunna påbörjas omedelbart. Syftet ska bl.a. vara att förbättra arbetsmiljö, minska energiåtgång samt ge Ängelholmarna bättre möjligheter för t.ex. kulturverksamhet. Även här är medborgarnas och de anställdas åsikter och behov oerhört viktiga.